Kitap Takipçileri | Güvenli Kitap Satış Sitesi | Kitabevi | Yayınevi

Tecvitli Kuran-ı Kerim Seti - Renkli - Rahle Boy

Tecvitli Kuran-ı Kerim Seti - Renkli - Rahle Boy
Tecvitli Kuran-ı Kerim Seti - Renkli - Rahle Boy Tecvitli Kuran-ı Kerim Seti - Renkli - Rahle Boy
Kategori : Tecvidli Kuranı Kerim'ler
Yayınevi : Nuh Yayınları
Yazar : Bilgisayar Hatlı
Barkod : Tecvidli Kuran Rahle Boy - Nuh
Ürün Adı : Tecvitli Kuran-ı Kerim Seti - Renkli - Rahle Boy
* Hediyesi : +Tecvid Öğretmeni VCD'si +Tecvid Öğrenme Kitabı HEDİYE
: 49,50 TL + KDV
Fiyat :
50,00 TL
İndirimli : 36,00 TL
Adet :
Renkli Tecvidli Kuran-ı Kerim - Diyanet Onaylı
-Rahle Boy- 20x28 cm Ebat

%2BTecvid Öğretmeni VCD'si
%2BTecvid Öğrenme Kitabı HEDİYE

* Göz yormayan özel fontu sayesinde hızlı okuma kolaylığı -* Diyanet Onaylı -* Her sayfanın alt tarafında tecvid belirteçleri - * 70 gram şamua kağıt. - * Sure ve cüz indeksi.- * Lüks Baskı
* Sıvama baskı -* Sert kapak -* Gül kokulu -* Altın Yaldızlı  
 www.kitaptakipcileri.com
Hat: Süleyman Feyzullahoğlu
Mizanpaj ve Kapak: Erdem Bilgin
Sayfa Sayısı: 620
Boyut: 20 x 28 cm - Rahle Boy
Basım Yeri: İstanbul 
Basım Tarihi: 2013
Kapak Türü: Lüks Cilt Sert Kapak
Kağıt Türü: 1. Kalite Şamua Kağıt 
Dili: Arapça
Dağıtım: Kitap Takipçileri
Temin Süresi: Aynı gün kargo

Tecvid ilmi kendi başına öğrenilebilir mi?
 www.kitaptakipcileri.com
Kur'ân-ı Kerîm'in tilâveti İlâhî emirle Peygamber Efendimiz (asm)'a bildirilmiş olup Efendimiz (asm) da Sahâbe-i kirâma, Sahâbe-i kiram da kıraat imamlarına ve o zamanın hafızlarına gâyet ciddiyet ve samimiyet içerisinde öğretip bize kadar asalet ve tazeliğini muhafaza ederek iki tarik ile yani iki kaide ile gelmiştir. Birincisi kitap ile yazıyla. İkincisi ağızdan ve dilden dile. Demek oluyor ki Kur'ân iki şekilde öğrenilip okunması mümkün olmaktadır. 
 
Böylece düzgün Kur'ân okumak isteyenlerin hem kitaptan tecvid öğrenip hem de Kur'ân'ı bir hocanın ağzından alması lazımdır. Çünkü tecvid ilmi en ziyade hocaya ihtiyaç hissettiren bir ilimdir. Bu hususta İmam Muhammed Mekkî Hz. şöyle buyurur: "Kur'ân okuyucuların tecvidi bilmede bazısı bazısından efdaldir. Zira bazısı vardır ki hem şeyhin ağzından almış, hem kitaplardan kaidesini bilmesi sebebiyle edânın doğrusunu eğrisinden seçer çıkarır. Üstad-ı kâmil ancak budur. Ve bazısı vardır ki: Ancak üstazın ağzından taklit ile öğrenmiş. Bunun edâsı gâyet zayıftır tez gider ve tez bozulur. Zira temel üzerine bina etmedi ve kaidesiyle öğrenmedi." Kur'ân bâkî olduğu için kıraatinin de baki kalacağı kat'îdir.

- Kur'ân-ı Azimüşşan'ı okumayı isteyen her Müslüman'ın gönlünde akıcı ve hatasız güzel bir edâ ile okumak yatar. Bu şekilde bir Kur'ân tilâvetini her isteyen öğrenebilir mi? Yoksa bu bir kabiliyet ve ihsan meselesi midir?
 www.kitaptakipcileri.com
Cenâb-ı Hak her insana Kur'ân'ı hatasız düzgün okuyacak bir kabiliyet ihsan etmiştir. Dolayısıyla Kur'ân tilâveti öğrenilebilir ilimdir. Fakat bunun için kuvvetli bir azim, çalışma ve sebat gerekir. Ayrıca insan ne kadar genç yaşta bu tahsili alırsa kendisinde var olan bu istidadı o nisbetle kolay inkişaf eder. Yaş ilerledikçe kıraat tahsili de güçleşiyor.

Kur'an-ı Kerim Neden Tecvidli Okunur ?
Tecvid her bir harfin hakkını vererek Kuranı Kerim ayetlerini telaffuz etmek anlamını ifade eder.
 
Tecvîd Kur'an'ın kelimeleri ve bu kelimeleri oluşturan harflerdir. Kur'an harflerinin durumunu söz konusu eden Tecvid, Kur'an-ı Kerîm'i hatasız okumayı öğreten bir ilimdir. Buna göre tecvîdin gayesi, ilahî kelâmın okunuşunda, dili her türlü hatadan korumaktır.
 
Tecvîd ilmini bir çok âlim, Kıraat ilminin bir parçası olarak değerlendirmişlerdir. Fakat tecvîd, Kur'an'ın Allah ve Resulunun isteğine göre okunması konusunda önemli bir rol üstlendiği için, ayrı bir bilim dalı olarak sayılması gerekli görülmüştür. Çünkü Kıraat ilminin konusu Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, tecvîdinki ise, onun harfleridir.
 
Tecvdin gayesi, Yüce Allah'ın "Kur'an'ı açık açık, tane tane oku" (el-Müzemmil, 73/4) buyruğunu gerçekleştirmektir. Buna göre Kur'an-ı Kerim, ağır ağır, harflerini belli ede ede, öyle ki, dinleyenlerin adeta harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır. Bu ayette Kur'an'ın güzel, ahenkli ve tane tane okunması, telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet edilmesine dikkat çekilmektedir.
 
Kur'an, Allah sözü olduğu için, indiği şekilde korunması ve böylece okunması gerekmektedir. Âlimlerin belirttiğine göre bu ayette Allah, Peygamberine Kur'an'ı tecvîd ile okumayı emretmiştir. Dolayısıyla bu emir, bütün Müslümanlar için de geçerlidir.
   www.kitaptakipcileri.com
Kur'an-ı Kerim Allah katından lafız ve manasıyla birlikte inmiş olduğu için, Kur'an bütünlüğünü oluşturan lafız ve mana örgüsüne önem vermek gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'in arapça olması onun bu dilin özelliklerine göre okunmasını da gerekli kılmaktadır. Kur'an'ın belirli kurallara göre okunması gerektiğine göre, bu kuralların bir çeşit toplamı demek olan tecvîd de, Kur'an tilâvetinin ayrılmaz parçası durumundadır.
 
Hz. Peygamber, Kur'an'ın tecvîdle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur. Meselâ, Kur'an'ı güzel okuma konusunda ün yapmış bir sahabe olan İbn Mes'ud için; "Kim Kur'an'ı ilk indiği şekilde okumayı severse, İbn Mes'ud'un kıraatini okusun" (İbn Mâce, Mukaddime, 11, I, 49, no: 138). buyurmuşlardır. Hz. Peygamber, tecvîdle okumayı emrederken, tecvîde uyulmadan okumayı da yasaklamıştır. Nitekim bu konuda; "Nice Kur'an okuyanlar vardır ki, Kur'an onlara lânet eder" (Muhammed Mekkî, Nihâyetü'l-Kavli'l-Müfîd, demişlerdir.
 
İbn Mes'ud'un "Kur'an'ı tecvîd ile okuyun, güzel seslerle onu süsleyin ve Arapça kurallara uygun olarak okuyun" (İbnü'l-Cezerî, en-Neşr fî Kıraati'l-Aşr, I, 210) şeklindeki sözleri de tecvîde uyma konusunda Sahabenin titizliğini göstermesi açısından önemlidir. Özetle söylenecek olursa; tecvîdin konusu, Kur'an kelimelerini oluşturan harfler; gayesi de, Kur'an-ı Kerîm'i hatasız ve güzel bir şekilde okumaktır. (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. İsmail Karaçam, Kur'an-ı Kerim 'in Faziletleri ve Okunma Kaideleri, 173-185).
 
Tecvid bilmeyen bir kişinin Kuranı Kerim ve duaları okuması caiz olduğu gibi Kuranı Kerimi ve namaz dualarını tecvitli okumamak namazı bozmaz.

Tecvidsiz Kur’ân okumak boşuna mı olur?
 www.kitaptakipcileri.com
"Tecvitsiz Kur’ân okumak boşunadır diyorlar. Doğru mu? Kur’ân’ı tecvitle okumak şart mı? Bunun fazileti nedir?”

Kur’ân okumanın hiçbir şekli ve tarzı boşuna olamaz. Hiç şüphesiz bütün ibadetlerde olduğu gibi, Kur’ân okumakta da daha feyizli ve faziletli haller ve durumlar mevcuttur. Hiç şüphesiz her ibadetin bir usûlü, âdâbı, erkânı ve şekli de vardır. Ama Rabbimiz bizim "yönelişlerimize” ve "kalbimizin temâyüllerine” değer veriyor; bizim niyetimize değer veriyor. Allah’a yaklaşma kastıyla, eksik veya noksan da olsa ne biliyor isek, bilgimizi kullanmamızın, Cenâb-ı Hak katında makbule şayan olmadığını söylemek doğru değildir. Böyle bir tavır, ubudiyet ruhuna da uygun düşmez. Allah Resûlü (asm); "Kur’ân’ı zorlandığı halde kekeleyerek okuyana iki kat sevap vardır”1 buyururken; bizim, şöyle veya böyle Kur’ân okuyuşumuzu Allah’ın rahmetinin dışında saymamız, kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülük olsa gerektir.
Temel meselemiz, Kur’ân’ı öğrenmek ve okumaktır. Hatalarımıza bakmadan, eksik ve kusurlarımıza aldırmadan, ‘Şunları bilmiyorum, eksik okursam/yanlış okursam günahkâr olurum’ demeden, iyice öğrendikten sonra bol bol okurum bahanesine sığınmadan okumak, okumak, okumaktır.

Bahaneler bitmez çünkü. Hatalar da eksik olmaz. Kur’ân’ı bilmeyerek yanlış okumakla günahkâr da olmayız. Önemli olan, öğrenmeye çalışmak; öğreninceye kadar da bildiğimizle amel etmektir. Biz öğrenmeye çalıştıkça ve bildiğimizle amel ettikçe, Cenâb-ı Hak bilmediğimiz vacip bilgileri de öğrenmemize inşallah kapı açar. Kulun, bildiği ile amel etmesi, aynı zamanda bu bilgilere sahip olmasının bir şükrü; eksik bilgilere ulaşmasının da bir talebi niteliğini taşır. Bildiği ile amel etmemek gibi bir vahamete düşmekten Allah’a sığınalım.

Hiç kuşkusuz, Kur’ân’ı doğru okumak için, başka bir ifadeyle "vahiyle geldiği” şekliyle okumak için "tecvit”i bilmek ve uygulamak şarttır. Kur’ân’ı öğrendikten sonra ilk hedefimiz tecvidi de öğrenmek ve uygulamak olmalıdır. Günümüzde kitap, kaset ve diğer araç-gereçlerin de yardımıyla ne Kur’ân’ı, ne de tecvidi öğrenmek hiç de zor değildir. Ünlü hafız ve kurrâların hatim kasetlerini dinleyerek okuyuşumuzu düzeltmemiz de mümkündür. Önemli olan istemek ve talep etmektir.

Allah’ın Kitabını öğrenmek aslında hiç de zor olmamakla beraber; feyiz ve fazileti öyle yüksektir ki, eğer zorluk bulunsa bile, bunu göze almaya değer niteliktedir. Resûlullah Efendimiz (asm): "Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir”2 buyuruyor. İbn-i Mes’ud’un rivayet ettiği başka bir hadiste yine Allah Resulü (asm): "Kim Allah’ın Kitabından bir harf okursa onun için bir hasene vardır. Bir hasene mukabilinde on misli sevap vardır. Ben ‘elif-lâm-mîm’e bir harftir demiyorum; elif bir harftir; lâm bir harftir ve mîm de bir harftir”3 buyurmaktadır.

Yine, Ebû Hüreyre (ra) rivayet etmiştir ki; Resûlullah (asm) şöyle buyurmuştur: "Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın Kitabını okurlar ve aralarında müzakere ve ders yaparlarsa üzerlerine rahmet iner, onları Allah’ın rahmeti kaplar, çevrelerini melekler kuşatır ve Allah (cc) onları kendi katındaki razı olduğu kulları arasında zikreder.”4
  www.kitaptakipcileri.com
Kur’ân bizim her şeyimiz. Biz; mü’minler olarak duâyı, ilmi, hikmeti, zikri, fikri, tefekkürü, tezekkürü, namazı, niyazı, ibadeti, tevazuu, emri, dâveti, dîni, diyâneti… Hülasa ne kadar maddî ve manevî değerimiz varsa hepsini Kur’ân’dan aldık.5

Şu halde, Kur’ân üzerine ihtimam göstermek bizim her şeyden önce imanımızın gereğidir.
Dipnotlar:
1- Buhârî ve Müslim
2- Buhârî
3- Tirmizî
4- Müslim
5- Sözler, s. 331

Güzel Kur'an Okumanin Sırları
 
Yok mu Güzel kuran okumak isteyen ? Kari olmak isteyen yok mu ? Kolay . Yolu belli. Gereken Sadece Aşk ve Çalışmak. Temel Kıraat ve Tecvid Kaidelerini bilen herkes kari olabilir. İsma' wakra ( dinle ve ardından oku ) ilkesi doğrultusunda hareket ederek çok başarılı bir okuyucu olunabilir. Yapman gerekenler sadece şunlar .
 
1. Devamlı dinlediğin ,dinlemekten büyük haz alıdğın bir Şeyh , Qari belirle.
 
2. Önce Onun okuyuşlarından kısa ( bir kaç ayetlik ) bir bölümü aynen onun gibi okumaya çalış. Sesinin bu okuyuşu kaldırıp kaldımadağına bir bak. Eğer çok zorluyorsa başka bir kari belirleyebilrsin.
   www.kitaptakipcileri.com
3.Seçtiğin karinin okuyuşları içerisinde sevdiğin 3 tanesini seç. Mesela Mustafa İsmail gibi okumak istiyorsun. Meryem , Yusuf ,Ahzab seçtin diyelim. Bir okuyuş yerine 3 okuyuş daha iyidir. Birinde olmayan diğerinde olabilir. 3 ten yukarısı üzerinde çalışmak için fazla olur.
 
4.Hiçbir makamı bilmene gerek yok.. Ne nedir bunuda bilmene gerek yok. Bunlar ileride öğreneceksin.
 
5.Şimdi yapacağın ayeti dinlemek ve ardından aynı şekilde okumaya çalışmak. Aynı nağmeyi yapmaya çalışacaksın.
 
6.Önce euzu besmele . Dinlediğin kari nasıl başlıyorsa aynı şekilde başlayacaksın.
 
7.Örnek aldığın okuyuşa devam ediyorsun. Bir ayeti tam olarak kapmaadan diğerine asla geçmeyeceksin.
 
8.En önemli konu bir kaç ayet ,yada bir okuyuşu belledim diye sakın olaki okuyucu oldum sanma. Bu merdivenin ilk basamağı ancak.
   www.kitaptakipcileri.com
9.Eğer örnek aldığın okuyuş uzunsa onu bölmeli. Bölmede makamlara göre olacak.Ama sen makam bilmiyorsun değilmi. kolayı var. Karilik adayı bir kulak , okuyuş esnasındaki makam değişikliğini muhakkak farkeder. ismini cismini bilmez ama Okuyucu Bayatiden rasta geçince bu değişimi hisseder.
 
10. İşte ilk çalışma dilimi çıktı. İlk kısmı tamamladıktan sonra diğer kısma geçersin. Yapman gereken dinlediğini aynen okumak.
 
11. Kendine has yorumlar katmaya henüz başlama.
 
12. Şuda seni vazgeçirmesin. Hiç bir taklit %25 100 aynı olmaz. eğer %25 80 yaklaşabiliyorsan çok büyük başarıdır.
 
13. Örnek okuyuşu tamamladıysan tebrikler. Şimdi bunu devamlı okuma zamanı. heryerde yolda, evde , işte. Sürekli oku.Mırıldan.
 
14.Örnek aldığın karinin stili beynine işleniyor.
 
15. Örnek okuyuşu artık her ortamda rahatlıkla yapabiliyorsan. Ayetten ayete geçerken zorlanmıyor , nağmeler su gibi akıyorsa , örnek karinin diğer okuyuşuna geçebilrisin.
 
16.Örnek kariden bir tane kısa suren olsun. Tarık , Beled, duha ,yada Şems olabilir. Aynı yöntemle bunu da çalış
   www.kitaptakipcileri.com
17.Bu çalışma maratonu esnasında yapabiliyorsan çalıştığın stile uzak sitlleri dinleme. Türk ağzı çalışıyorsan mısır, mısır çalışıyorsan türk dinleme. Mustafa ismail çalışıyorsan , Abdussamed , Melik Anter , Rifat dinlemezsen iyi olur. Abdussamed çalışıyorsan , M.İsmail ; Şaişa ;LEysi ,H. Zamil ,Tusi dinleme. Eğer kendine güveniyorsan dinleyebilrisin .ama okuyuşun mutlaka etkilenir.
 
18. Şimdi Okuyuşuna zenginlik katmak için başka bir kariye geçme zamanı.
 
19.Tabi stilleri yakın olan kari olmalı. M. İsmail çalışan birinin H.Zamil. K.Yusuf a çalışması gibi.
 
20.Her karinin birbirine benzeyen nağmeler olduğu gibi kendine has nağmeleri de vardır. Yada bazı makamları daha bir güçlü olur. M.İsmailin Rastı , Bayatiyi , K.Yusufun hicaz ve segahı , Ahmet Nainanın nihavendi , Abdussamedin Sabayı , Şaişanın huseyniyi okuması gibi.
 
21.Örnek aldığın ikinci kariyide isma' wakra ilkesiyle çalışıyoruz.
 
22.Bu arada ilk karimizi özümsediğimizden ikinci kari ile ilki arasındaki farklar karşımıza çok berrak çıkacak.  www.kitaptakipcileri.com
 
23.İkinci Karidende bir kaç okuyuş çalışacağız.Amacımız ikisini birine karıştırıp yeni birşey üretmek değil.
 
24.Şimdi hepsini kendi tadıyla okuyacaksın.
 
25.Zaten bu çalışmanın neticesinde sen istemesesnde seçtiğin karilerin okuyuşları beyine işlenecek.  www.kitaptakipcileri.com
 
26.Bu olgunlaşma evresinden sonra arasıra kendine göre herhangi bir sureyi kendi insiyatifinle okumaya çalışmalısın. Kulağına gelen nağmeler ve kalbi duygularınla oku.
 
27. İki karinin üstüne bir üçüncüsünü koyabiliyorsan çok güzel olur. Daha kaliteli bir kari olursun.
 
28.Şimdi sen bir kaç kariyi nisbeten özümsemiş bir kari adayısın.
 
29.Artık istediğin kariden istediğin okuyuşu dinleyebilrisin. Çünkü sen sağlam bir filtre sistemine sahipsin artık.
  www.kitaptakipcileri.com
30.Bir okuyuşdan neyi alıp neyi almayacağını biliyorsun. Buraya kadar olanlar kendi başına yapabileceklerin. Tam bir Kari olman için artık ikinci bir ehil şahsa (üstada) ihtiyaç var. ve topluluklar önünde okuyarak alışkanlık ve rahatlık kazanmaya ihtiyacın var.
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş Google Favorilere Ekle Yahoo! Favorilere Ekle Pinterest'de Paylaş
Etiketler:
Kapat
IdeaSoft® | IdeaSoft Akıllı E-ticaret Yazılımları ile hazırlanmıştır.