Kitap Takipçileri | Güvenli Kitap Satış Sitesi | Kitabevi | Yayınevi

Havasul Havas ve Kenzü'l Havas - Kenzü'z-Zeheb'ten Seçmeler - Ebced Hesabı - 6 Cilt 3 Kitap

Havasul Havas ve Kenzü'l Havas - Kenzü'z-Zeheb'ten Seçmeler - Ebced Hesabı - 6 Cilt 3 Kitap
Havasul Havas ve Kenzü'l Havas - Kenzü'z-Zeheb'ten Seçmeler - Ebced Hesabı - 6 Cilt 3 Kitap
Kategori : Dua ve Havas Kitapları
Yayınevi : Esma Yayınları
Markası : Mustafa Hoca Kitabevi
Yazar : H.Mustafa Varlı, Es Seyyid Süleyman El Hüseyni
Barkod : Havassul havas kenzül havas kitabı
Ürün Adı : Havasul Havas ve Kenzü'l Havas - Kenzü'z-Zeheb'ten Seçmeler - Ebced Hesabı - 6 Cilt 3 Kitap
: 83,33 TL + KDV
Fiyat : 90,00 TL
İndirimli : 76,50 TL
Adet :
Havasu'l Havas ve Kenzü'l Havas - Kenzü'z- Zeheb'ten Seçmeler - Ebced Hesabı
Es-Seyyid Süleyman El-Hüseyni - Mustafa Varlı - 6 Cilt 3 Kitap

Yazar: Es- Seyyid Süleyman El- Hüseyni
Hazırlayan: H.Mustafa varlı
Sayfa Sayısı: 1487
Boyut: 17x 24 cm 
Basım Yeri: İstanbul
Kapak Türü: Ciltli Sert Kapak
Kağıt Türü: İthal Kağıt
Dili: Arapça - Türkçe 
Dağıtım: Kitap Takipçileri
Temin Süresi: Aynı gün kargo
SİTE: www.kitaptakipcileri.com
 Kur'an-I Kerim'in Ayeti Celilelerinin ve Esmay-ı Hüsna'yı şerifenin, Hacetlerin (ihtiyaçların) kabulü, marazlar (hastalıkların) şifa bulması menfaatlerin celbi, gayıpların keşfi ve kalpleri teshir gibi mücerreb (tecrübe edilmiş) müsbet havas-ı şerifeleri ile evliya-yı kiram ve meşayih-i izam (k.s.) hazretlerinin tertib buyurmuş oldukları ve keskin kılıç gibi tesirleri tecrübe edilmiş evrad-ı celilelerini ve bazı vefk-ı şerif ve havatim-i mübarekenin havassını toplamış muazzam bir eserdir.SİTE: www.kitaptakipcileri.com
 Elinizde bulunan Havas'ıl Kur-an, Kenzül Havvas ve Kenzül Zehep ile Havas'ıl Havas büyük bir zaman aşımından sonra, bizi yoktan vareden yüce Rabbimin lütfi inayeti ile noktalanmış bulunmaktayım.
Bu ilme gönül verip, kendisini çeşitli kitaplardan anlayıp yararlanmak üzere, büyük bir sıkıntı ve külfetle savaş halinde çaba göste- rip, birşeyler elde edemeden beyinsel ve maddesele düşüncelerin fayda vermediğini anladığında iflâs etmiş bir tacir gibi kçndisini hesaba çekerek, bu müflisliğin nasıl giderebileeeğini bu defada günümüz ortamında çoğala gelen medyum veya yarım yamalak kisve sahiplerinin deneylerine bir müddet kendisi bir kezde onun avare edice yol alama- yan düşüncelerine kendisini adapte edip böylece belirli bir zaman dilimini heba edip, yine önceki ifademizde bir müflis gibi kendisini bir çaresiz bulup tekrar çareler aramaya devam eder, işte bu gibi insanlara yegane tavsiyem, kendilerini canı gönülden bu gibi işlerin neticesini başarılı olarak elde etmenin yolu Hâk ile Hâk olmadan geçer.Bu insanlara acizâne tavsiye ederim ki, kendilerini önce her sözün ve her işin bir külfeti vardır. Rahmani bir yoldan bu ilmi öğrenmenin ana te- meli sabır, teslimiyet, hâkkaniyet ile en latif şekilde kedisini sevgi ile Rabbisine en güzel şekilde tarifi mümkün olmayacak bir övgü de ten- zih etmek.SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Kitabımızın içerisinde bulunan vefk ve ebced hesaplarında kullanılan esma ve ayet-i celileleri Kur-an-ı Kerim'de konularla ilgili bir sınıflandırma cetveli hazırlanmış bulunmaktayım. Yapacağınız bir ko- nu ile ilgili bölümleri kendi ihtiyacınıza uygun olan bir sıralama cetveli düzenleyerek işinizin mevzuatına uygun bir şeyi hazırlamış olursu- nuz.
Burada sizlere bu kitabı hazırlarken bilerek veya bilmeyerek hataya yönelik bir aksaklık olduğu kanısına vardığınızda, Yüce Rabbimden ve siz saygıdeğer okurlarımdan bizleri bağışlayarak hoş görünüze sığınır, Cenabı Allah bizleri, nefsimizin isteği gibi değil de kendisinin istediği ve sevgili habibimin gösterdiği gibi, kendisine de kulluk eden ve bu sayede rızasını kazanıp cenneti ve cemaliyle şereflendirdiği kullarından eylesin.
Amin bihürmeti seyyidi'l- mürseliyn.
Velhamdü lillahi Rabbil-âlemin.
 
MUKADDİME-İ KİTAP
Cenabı Hak ve Feyyaz-I Mutlak, Kevnü Mekanı halk eden, hiçbir yardıma muhtaç olmadan kendi zatında kusursuz, hali ve zamanı değiştiren Cenab-I Vacib’ül Vucud Hazretlerine nihayetsiz Hamdü Sena ve Resul'üKibriya, Habib-i Huda, Mefhari Mevcudat Bais-i Tekvin, Kainat-I Aliyye, Ekmelü't Tahiyyat Efendimiz Hasretleriyle Ali ve Ashab-I Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'ıyn Hazaratına salat ü Selam hediye ettikten sonra bu aciz ü pür taksir şu veçhile söze girmek ve takrir-i meram eylemek ister ki:
Hazret-i Allah Celle Celalühu ve amme nevalühu (Küntü kenzen mahfiyyen feahbebtüen 'u refe fehalaktü'l halka leu'ref).yani "Ben bir gizli hazine idim, bilinmeyi istedim şimdi bilinmekliğim için halkıhalk eyledim" kelam'ı kudsiyyesi ile kainatıhalk ve ibda' buyurmaktaki ilahi hikmet ve maksadınıbeyan ve i'lanı, kainatta da insanı eşref ve ekmel'i mahlukat olarak halk ve icad buyurmuştur. "Inni cailün fi'l-ardıhali- feh " yani "Ben arzda bir halife kılacağım" hitabı samedanisi ile melaike-i kirama insanın ulüvv ü kadrini anlamaları için "inni a'lemü ma la ta'lemun" yani "Ben sizin bilmediğinizi bilirim" kelamıalisiyle de beşerin bilahare kürre-i arz üzerinde edeceği şeref makamını anlatmıştır.
(inna aradne'l emanete ) kavli kerimiyle emanete yani vahdaniyyet sırlarının sırrım arz ve sema, yerlerin ve göklerin tehammülden çekindikleri halde, insanın onu yüklendiğiniİtyan buyurmakla, beşerin eşref ve ekmeli mahlukat olduğundaki sırrı ayan buyurmuştur.SİTE: www.kitaptakipcileri.com
İşte vahdaniyyet sırlarının sırrım yüklenmişolan Ademoğlunun İnsanî kerametleri muhafaza ve beşerî kemalatları idrak sayesinde bütün aleme icrayı tasarruf etmesinin inkarı gayr-ı kabildir.
 Enbiya-ı İzam ve evliya-yı Kiram hazeratının hakikiliği bilinen mucize ve kerametlere işte bu tasarrufun zahiri bir eseridir
Nazil olan kitapların sırları cem etmesi, bütün şifa ve rah- metin menbaı olan Kur'an-ı Kerim'in herbir ayeti, hatta kelime ve harfi fena bulmayan, bitmez tükenmez bir Havvas hazinesi olup bunlardan binüçyüz küsür seneden beri istifaza ve istifade olunduğu, bu sayede ne büyük ve azim harikalar meydana geldiği gibi Islamiyetin zuhurundan evvel de kahinler ve rahipler Tevrat ve Incil-i Şerifin ayetleriyle keramet ibraz etmeye muvaffak olmuşlardır ki bu erbabıindinde malumdur.
Adem A.s.'ın inişinden zamanımıza kadar ayetlerin ve esmayı şerifelerin Havvassı, evrad ve ezkâr ile iştigal olunmuş, her zaman azm ve ciddiyet, tam bir itikad ve saf bir kalb ile okunan ve yazılan evrâd ve esmâdan vefk ve tılsımlardan matlub olan fai de istihsal olunmuştur.SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Ruhun bekâsı âlem-i süflâda te'sirâtıeslâf indinde dasdik üzere olduğu halde geçen asırda bütün mukaddesâtı çürütmek, dinleri ortadan kaldırmak fikrine düşen bazı adamların çalışmalarıneticesi olarak bunlar ceffelkalem inkâr edilmeye başlanmıştı. Fakat bugün fevkalâde bir ehemmiyet peyda eden "ervah ve münasebet" ilmi, bir asır evvelki itikad ve kanaatın doğru ve hakiki olduğunu yeniden teyid ve isbat eylemiştir.
Bugün Avrupa bilhassa Amerika'da ulemanın ve bilim adamlarının büyüklerimin bile tasdik ye itiraf ettikleri Manyetizma ('Mıknatısıyyet-i Insaniyye) ISPIRITIZMA (llmü'l-Ervah) bu kadar seneden beri malumumuz olan llm-i Havvas ve teshirden başka bir şey değildir.
Avrupalılar iradenin kuvvetini, o kuvvet sayesinde her şeye galebe ve tahakküm mümkün olduğunu (MANYETİZMA) kitaplarında söylüyorlar. Bu bizim Hawas kıraatindeki îtikad-ıtam ve ciddiyet lazımdır" dediğimizin aynıdır. "MANYETIZMA" ile "SÜKJESTİON" yani ilga-i fikir ve arzu bizim havvas ile teshir-i kalb ve fikirden başka birşey değildir. "İSPİRİTİZMA"da ervahın celbi, onlarla mükaleme, hatta onları müşahade, bizim havas ile ruhları davet usulümüzden gayri bir şey midir?SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Bizde bir takım şarlatanlarla çıkıp halkı ifal ettiği gibi Avrupa'da da "MANYETİZMA" ve "İSPİRİTİZMA" şarlatanları vardır.
Demek ki ta eski zamandan beri bizde malum olan havas ilmini ve teshir edilen ilmi bir asır kadar redve inkâr eyledikten sonra, bugün Avrupa ve Amerika'da kabul ve tasdik ediyor. Bunları beyandan maksadımız bazı inkârcıların fikirlerini tenvir içindir.Yoksa Havass-ı Kurâniyye ve itikad-ı tam ile kıraat olunan evrad ü ezkâr ve esmânın te'siratı hakkında din erbabının hiç şüphesi yoktur.
Ulema ve Meşayıh-ı İzam taraflarından te'lif ve tertip olunup müruru zaman ile ötede beride zayi olmuş, istinsah edenlerin, cehalet eseri ve hatası olarak anlaşılmaz bir hale gelmiş, bir takım cühelanın elinde cer ve îfal vasıtası olmuş birçok kıymettar havas kitaplarında münderiç olup cümlesi mücerreb ve muhakkik bulunan büyük eserleri toplamak, Türkçe'ye tercüme ederek din kardeşlerime yadigar etmek arzusuna düşerek avn ü inayet-i bari ve Cenab-I Peygamber Efendimizi^ ruhaniyyeti ile bu kitabı vücûda getirdim ve ismini "KENZ'UL HAVAS" ismi ile tesmiye eyledim. Mütalaa buyuracak ve ondan istifade ve istifâza edecek zevât-ı kiramdan bizi hayır ile yâd etmeleri talep ve arzu olunur.
Ve billâhi't-tevfik.
SEYYİD SÜLEYMAN EL HÜSEYNÎ
KİTABIN MÜNDERECÂTINA DAİR BİRAZ İZAHAT
Kur'anı Kerim'deki âyet-i celîlelerin ve esmâi hüsna-ı ilâhiyyenin havassı cümlesinden olan kazayı hacet, kalblerin celbi, insanların ve hayvanların teshiri, ruhları hazır etme, cinleri davet, onlarla mülakât, zayileri keşf ve müşahade, uzak mesafeye yürüme kabiliyeti, umur ve mesalih ticaret ve menfaatin çokluğu hastalıkların şifa bulması, iptal-i his ve daha birçok gizli sırlara dair en hakîki ve en doğru ma'lumat ile ve bunlara dair izahat ve talimatı ihtiva edecektir.
Ancak kitabımızı mütalaa buyuran din kardeşlerimizden ve münderecatından müstefîd olmak arzu eden, zevâttan bu havassı ve meşru olan hususlarda isti'mal etmelerini ve gayr- i meşru cihette kullanmamalarını bilhassa rica eyleriz.
Çünkü havass-celileyi mahallinin gayrında kullanmak büyük günahtır.El silahının zararı ile dil ve kalem silahının zararı aynıdır. Havass-ı celîle ile nefsinin hevasına hizmet edenlerin ne kadar mutazarrır olup büyük zararlara uğradıkları görülmüştür.
 SİTE: www.kitaptakipcileri.com
                                   - İÇİNDEKİLER -
BİRİNCİ CİLD
Önsöz 3
Mukaddime-i Kitap 5
Kitabın münderecatına dair biraz izahat 3
Said ve Nahs vakitleri enlardan hayır ve şerre mavaffak elanlar 3
Pazar günü   8
Pazartesi günü 9
Salı günü 19
Çarşamba günü 11
Perşembe günü 12
Cuma günü 13
Cumartesi günü 14
İbare-i celilenin havas-ı şerifesi 17
Allah ism-i celilinin havası 29
El-Bâsit ism-i celili 83
El-Hâfız ism-i şerifi 86
Er-Rafi ism-i celili 88
El-Muizz ism-i şerifi 89
El-Müzill ism-i celili 90
Es-Semi ism-i şerifi 91
El-Basir ism-i celili 93
El-Hakem ism-i şerifi 94
El-Abl ism-i celi'l 94
El-katif ism-i şerifi 96
El-Habir ism-i celili 106
El-Halim ism-i şerifi 107
El-Azim ism-i celili 108
El-Gafûr ism-i şerifi 109
Eş-Şekur ism-i celili 110
El-Aliyy ism-i şerifi 111
El-Kebir ism-i celili 113
El-Hafiz ism-i şerifi 114
El-Muğit ism-i celili 117
El-Hasib ism-i celili 118
El-Celil ism-i şerifi 119
El-Kerîm ism-i celili 121
Er-Rakîb ism-i celili 123
El-Mucib ism-i celili 124
El-Vâsi ism-i şerifi 127
Ei-Vedûd ism-i şerifi 128
El-Mecid ism-i celiii 130
El-Bâis ism-i şerifi 132
Eş-Şehid ism-i ceiili 133
El-Hak ism-i şerifi 135
El-Vekîl ism-i celili 136
El-Kavi ism-i şerifi 137
Ei-Metin ism-i eeiili 138
El-Veli ism-i eelili 139
El-Hamid ism-i celili 140
El-Muhsi ism-i şerifi 141
El-Mubdi ism-i şerifi 142
El-Mu'iyad ism-i şerifi 143
El-Muhyi ism-i celiii 144
El-Mümit ism-i şerifi 146
El-Hayy ism-i celili 148
El-Kayyüm ism-i şerifi 150
El-Vacîd ism-i şerifi 153
El-Macid ism-i şerifi 154
El-Vahıdül-Ehad ism-i celili 156
ihlâs-ı Şerif vefkı 157
Es-Samed ism-i 158
El-Kadir ism-i şerifi 160
El-Muktedir ism-i celili 160
El-Mukaddem ism-i şerifi 163
El-Müahhar ism-i celili 165
El-Evvelism-i şerifi 166
El-Ahir ism-i celili 167
Ez-Zahir ism-i şerifi 169
El-Bâtın ism-i celili 171
El-Vali ism-i şerifi 173
El-Müteâl ism-i celili 175
El-Birr ism-i celili 176
Et-Tevvabism-i celili 179
El-Müntakim ism-i celili 181
El-Afüvv ism-i celili 183
Er-Raûf ism-i şerifi 185
Mâlikü'l-Mülk ism-i celili 187
Zü'l-Celâli ve'l-ikram ism-i şerifi 188
El-Muksıt ism-i celili 192
El-Camî ism-i celili 193
El-Gani ism-i şerifi 196
El-Muğni ism-i celili 198
El-Mânî ism-i şerifi 200
Ed-Dârr ism-i celili 292
En-Nafi ism-i şerif 295
En-Nûr ism-i celili 298
El-Hariîism-i 210
El-Bedîism-i celili 213
El-Bâki ism-i celili 215
El-Varîs ism-i şerifi 218
Er-Reşid ism-i celili 221
Es-Sabûr ism-i şerifi 223
Kevakibin şeref vakitleri 226
Yedi kevakib ve baftanın günleri 226
Salat ve selâmin havas-ı celili 226
SalatıNecat 236
Kelime-i tevhidin havass-ı celilesi 239
İhtarı Mahsus 241
Bazı mühim ilaveler 244
Besmele-i Şerife 244
YaLâtif ism-i celili 247
Salatü Selam 248
İstihare ve Adabı 250
İstihare duasının arapçası 252
İstihare duasının okunuşu 252
Hatemi Şerif 257
Salat-I Hâcât 259
SİTE: www.kitaptakipcileri.com
İKİNCİ CİLD
İkinci cildin mukaddimesi 265
Fatiha-i şerifenin havass-ı çelilesi 266
Ayete'l-Kürsi'nin bazı havass-ı çelilesi274
Ayete'l-Kürs'nin fazileti hakkkında 292
ihlâs sure-i şerifesi 297
Muavvizeteyn surelerinin havassı 305
Vedduhâ sûre-işerifes'ınin havassı 308
Vel'asri sûre-işerifesinin havassı 309
Sûre-i "HÜMEZE"nin havassından309
"LİİLÂFİ KUREYŞİN" Sûre-i şerifesi 311
"KEVSER" sûre-işerifenin havassı 312
"İNŞİRAH" sûre-i şerifesinin havassı 313
"FİE" sûre-i şerifesinin havassı 314
"KASR" sûre-işerifenin havassı 317
Sûre-i "VÂKI'a"nın havassı 319
"MÜEK" Sûre-i şerifesinin havassı 322
"VASİN" sûre-i şerifesinin havassı çelilesi324
"ENAM" sûre-işerifesinin havassı çelilesi 337
"FETH" sûre-i celilesinin havassı 340
"YUSUF" sûre-i celilesinin havassı 342
"HUD" sûre-i celilesinin havassı 343
"RAD" sûre-i celilesinin havassı 343
"HICR" sûre-işerifesinin havassı 345
Sûre-؛ "NAHL"in havassı şerifesi 346
"NEML" sûre-i celilesinin havassı 347
"RÛM" sûre-i şerifesinin havassı 348
"MÜRSELÂT" sûre-i şerifesinin havassı 348
Bazı Ayet-i Kerime'nin havassı çelilesi 349
LÂHAVLE VELÂ KUVVETE İLLÂ BİLLAHİL ALİYYİL AZİM 368
LÂ İLÂHEİLLÂ ENTE SÜBHÂNEKEİNNİ KÜNTÜ MİNEZZALİMİYNE 372
HASBİYALLAHÜ ve Nİ'MEL VEKÎL 378
HATM-İ ŞERİF 378
Bazı Mücerrebat 383
Zafer, Galabe ve Tehaffuz 386
Celb ve Teshir 389
Kahru Tedmir 391
Kazâ-yı hâcat 400SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Tevsi-i rızk ve maişet 401
Hall-i ma'kud ve ibtal-i sihir (Bağlıyı çizme ve sihri iptal etme) 406
Teskın-i gadab ve def-i sekiyi (Gadabı teskin ve kendisinden hoşlanılmayan şahsı defetmek) 410
Hıfzu sıyânet (Muhafaza ve Korunma) 411
Karı-koca arasındaki dargınlık ve soğukluğu gidermek 414
Erkek evlat istemek ve kolay doğum yapmak 416
Mücerrebat-IŞEYH SUNdSİ’den havassı şetta 418 
Şerleri defetmek hususunda 430
Huddâm irşatetme ve gaibden sesler duyurma 435
Gam, keder, sıkıntı, mihnet ve meşakka'ı defetmek düşmanı kahr-u tedmir etmek 43
İhtar-ı mahsusa 445
Âsân ve kolayca doğum yapmak 446
Erkeğin kadın alması ve kadının kocaya varmasındaki kolaylıklar 448
Sihrin bozulması ve balıların çözülmesi hususunda 453
kaybolan şeyin ladesi, hırsızın belli olması hususunda 462
Celeb-I rızk ve temin-l kabul 466
ÜÇÜNCÜ CİLDSİTE: www.kitaptakipcileri.com
Üçüncü cidin Mukaddimesi 3
Fatiha-i şerife'nin azimet ve duaları 5
Fatiha-i şerife'nin riyazeti 20
Ayete’l Kürsi'nin duaları ve azimeti 26
Enam sûre-i şerifesinin riyazeti 40
Sûre-i KEHF'in riyazeti 46
Vâkı'a Süre-i şerîfesinin azimeti 48
Sûre-i ¥5sin-!n duaları ٧e azimeti 51
Yâsin Sûre-i şerifesinin diğer duası 74
Pazar gününün virdi 70
Pazartesi gününün virdi 70
Salı gününün virdi 02
Çarşamba gününün virdi 85
Perşembe gününün virdi 88
Cuma gününün virdi 91
Cumartesinin virdi 94
"Selamün kavlen" ayetinin azameti 98
Yasin-i Şerif'in diğer azimeti 109
Kul ûhıye sûreyi şerifesinin riyazati102
Sûreyi mülkün azimeti 119
Elemneşrahleke'nin azimeti 121
Teşbihi şerifin azimeti ve duası 124
Miracı şerifin duası 126
Miracı şerifin diğer bir duası 129
Hızbü'n-Nasr 131
Hızbü'l Bahr Virdi Şerifi 135
Hızbü'l Berr 145
Diğer birdua-î şerif 161
Kasidei burde 163
Devri âlâ hızbü şerif 195
Hızbu'n-Nevevi 203
Peygamber Efendimizin ismi şerifleri 207
Hızbül üstazil biyumi 217
Lafzai celal ile Rahman ismi şerifinin hususi duası ve hikmeti 224
Rahfm ismi şerifinin duası ve hikmeti 220
Es selam ismi şerifinin hikmeti 231
El Mümin ismi şerifinin hikmeti 232
El Müheymin ismi şerifinin duası ve hikmeti 23
El Aziz ismi şerifinin duası ve hikmeti 235
El Cebhar ismi şerifinin duası ve hikmeti 236
El Mütekebbir ismi şerifinin duası ve hikmeti 238
El Hâlık ismi celilinin duası ve hikmeti 239
El Bariû ismi celilinin duası ve hikmeti 240
El Musavvir ismi celilinin duası ve hikmeti 241
El Kahhâr ismi celilinin duası ve hikmeti 243
El Vahhab ismi celilinin duası ve hikmeti 244
Er Rezzak ismi şerifinin duası ve hikmet 245
El Fettah ismi şerifinin duası ve hikmeti 246
El Kaabız ismi şerifinin duası ve hikmeti 247
Er Rafi' ismi şerifinin duası ve hikmeti  249
El Basit ismi şerifinin duası ve hikmet 250
El Müzill ismi şerifinin duası ve hikmeti 252
El Basır ismi şerifinin duası ve hikmeti 253
El Hafıd ismi şerifinin duası ve hikmeti 254
El Muız ismi şerifinin duası ve hikmeti 255
El Hakem ismi şerifinin duası ve hikmeti 256
El Adi ismi şerifinin duası ve hikmeti 257
El Latif ismi şerifinin duası ve hikmeti 260
EL Habir ismi şerifinin duası ve hikmeti 262
El Halim ismi şerifinin duası ve hikmeti 263
El Azım ismi şerifinin duası ve hikmeti 264
El Afüvv ismi şerifinin duası ve hikmeti 265
Eş Şekür ismi şerifinin duası ve hikmeti 267
El Aliy ismi şerifinin duası ve hikmeti 268
El Kebir ismi şerifinin duası ve hikmeti 269
El Hafız ismi şerifinin duası ve hikmeti 270
El Mukıyt ismi şerifinin duası ve hikmeti 272
El Hasib ismi şerifinin duası ve hikmeti 273
El Çelil isminin duası ve hikmeti 273
El Kerim ismi şerifinin duası ve hikmeti 274
Er Rakip ismi şerifinin duası ve hikmeti 276
El Mucib ismi şerifinin duası ve hikmeti 277
El Vasi ismi şerifinin duası ve hikmeti 277
El Vedûd ismi şerifinin duası ve hikmeti 278
El Bais ismi şerifinin duası ve hikmeti 286
El Vekil ismi şerifinin duası ve hikmeti 281
El Kavi ismi şerifinin duası ve hikmeti 282
El Metin ismi şerifinin duası ve hikmeti 283
El Veliyy ismi şerifinin duası ve hikmeti 284
Es Samed ismi şerifinin duası ve hikmeti 285
El Kadirismişerifinin duası ve hikmeti 286
El Muktedir ismi şerifinin duası ve hikmeti 286
Ez Zahiri ismi şerifinin duası ve hikmeti 287
El Batin ismi şerifinin duası ve hikmeti 288
El Müntakim ismi celilinin duası ve hikmeti 289
Malikel Mülk zülcelali vel'ikram ismi şerifinin duası ve hikmeti 290
El-Cami ism-i celilinin duası ve hikmeti 291
El-Ganiyy ism-i şerifinin duası ve hikmeti 292
El Muğni ismi şerifinin duası ve hikmeti 294
En Nur ismi şerifinin duası ve hikmeti 299
Ed Darru ismi şerifinin duası ve hikmeti 300
El Maniu ismi şerifinin duası ve hikmeti 301
Yâ Nafi ism-i şerifinin duası ve hikmeti 301
El-Bâki ism-i şerifinin duası ve hikmeti 302
El-Varis ism-i celilinin duası ve hikmeti 303
Er-Reşid ism-i şerifinin duası ve hikmeti 304
Es-Sabur ism-i celili nin duası ve hikmeti 304
Şürut-u kırâet ekumanın şartları 306
Esma-i Hüsna'yı ve hizasında okunacak adedi gösterir tablo 307
DÖRDÜNCÜ CİLD
Dördüncü Cildin Mukaddimesi 311
Havass-I muhtelife hususunda Te'lif-i Kulübve Celb-i Muhabbet 315
Hâcetlerin kazâsı, kabul olunması hakkında 330
Kahriyye okumak ve intikam almak hususunda 335
İhtarı mahsus 340
Ara aşmak ve kin, nefret koymak hususunda 341
Celb ve teshir 343
Akd-i lisan 347SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Teslıtveta'zib 351
Rızkın genişliği ve bereketi hususunda 354
Sihiri bezmak ve bağlılıkları çözmek hususunda 363
Humma ve sıtmanın teşfiyesi 365
Göz değmesi ve nazar hususunda 372
Baş ağrısı için 380
Gdz ağrısı ve tenviri basar 391
Diş ağrısı için 396
Sar'a, meenunlu ve cin tasallutunun teşfiyesi 398
Nüzul, felç ve emsali hastalıklar hakkında 412
Kulunç ve dalak ağrıları 414
ümmü Sıbyan denilen hastalık hakkında 416
Bükâ-yi etfal hakkında 417
Vesvese, hülya ve kara sevda hakkında 423
Çecuğu elmayan için 426
Kolay doğum, güçlük çekilmemesi için 429
Veba, taun ve kelera gibi emraz-ı sariye 431
Çocuk düşürmeye dair 439
Hafakan ve yürek çarpıntısı hakkında 442
Kesret-i ihtilama karşı 442
İhtarı Mahsus 443SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Ağnlar ve sızılar hakkında 444
Çıban, sivilce, şiş, vesaire hakkında 450
Maddi ve ma'nevi emraz-ı muhtelife 452
Uykunun celbi ve defi 455
Evlendirme ve evlendirmeyi kolaylaştırmak 458
Celb ve iade 460
Çalınan ve kaybolan bir şeyin iadesi 464
Mahpus ve zindanda bulunanlar için 470
Def-i Muziyat 472
Müteferrik bilgiler 481
Kulak çınlaması 481
Bir yerin seğrimesi hususunda 483
!brahim Hakkı Hz.'lerinin ihtilaçnamesi 484
Azaların seğrimesi ve neye deldlet ettiği hakkında 484
Cafer-i Sadık Hazretlerinin ihtilaç namesi 489
Önemli ve faydalı bilgiler 495
Hâll-i Gâib 496
Birleştirmek veya ayırmak hususunda 497
Devam-ı memuriyet 498
Galibvemağlub 499
Nazar-I dikkate 501SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Aylar, günler ve burçlar hususunda 504
Kıyafetname 505
İktıran ve içtimai kevakib 511
BEŞİNCİ CİLDSİTE: www.kitaptakipcileri.com
Havasul Havas ve Havasın özü 3
Dikkatinize 27
Ayetel Kürsi'nin özel formülü 29
Bu bab ihlas suresinin havassı hakkındadır 29
Şevvali şerit. Zilkade, Zilhicce 31
İşbu kitabeümle isimlerin evveline nazar ederek dertleri beyan eder 33
İş bu kitab nüsha kitabıdır 40
Enfal suresinin 63. ayetin vefki 81
Esmaül hüsnanın toplamının vefki 81
Felak, Nas ve Ayetel Kürsinin vefki 82
İsmi azam hateminin azametli bir tablosu 83
Tenzih için azametli bir tablo 84
Hayır konularında kullanılan bir hatem 85
Azametli bir tablo 86
Ayetel Kürsi 87
Ayetel Kürsi'nin vefki 88
ihlası Şerifin azametli bir levhası 89
İsmi azam vefki 90
Fatiha suresinin vefki şerifi müsebba 91
Kaf harfinin sırları 92
inşirah suresinin vefkleri 93
Nektalı harflerin sırları 94
Besmelenin vefki şerifi 95
Bakara suresi ile eelb tedibi 95
Vasin-i şerif ile celb tedibi 101
Şuara suresi celb tedibi 104
Al-i imran suresinin eelb tedibi 109
Nisa suresi ile eelb tedibi 113
Maide suresi ile eelb tedibi 120
Bir kimsenin dilini bağlamak için (özel formül) 125
Taha suresi 129SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Kan kesmek için 132
Çocuğun güzel sureti؛ elması için 133
Güzellikler ve derideki kırışıklıklar için 134
Güzelleşmek için 135
Ağır işitme, kulak ağrısı, kulak çınlaması ve hastalıkları için 136
Çiller ve sivileeler için 137
Çıban, temrular ile lekeli benler ve çıkıntılı memelerin
yek elması için 138
Haset için   138
Siğiller için 139
Siğil, temruğ ve çıban için 140
Eldeki siğiller için 141
Siğil, çıban, temre ve geçmeyen yaralar için 141
Geçmeyen yaralara 142
Gz zayıflığı ve şifa için 143
Gözün görmesini kuvvetlendirmek için 144
Göz zayıflığı ve hastalıkları için 145-147
Hafif işiten kulakların açılması için 143
Konuşma zorluğu çekenler için 149
Dil peltekliği için 150
İçki ve kumarı bıraktırmak için 151-152
Genel şifa için 153
Hıfz ve koruma 154
Berhetiye 155SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Bir hasta için okunacak dua 156
İnek için genel şifa duası 160
Manevi hastalıklar, sıkıntı ve nazar için 164
Çin'den korunma için 165
Sara ve cin için 167-184
Sara ve Manevi hastalıkları için 168-181 -183-185
Sara için 165-169-182-180-173-172-171-170
Nazar, haset ve vesvese ile delilik ve saralı hastalar için 174
Sarılık 175-170
Bilinç kaybı, delilik ve saralı hastalar için 176
Cin zararları ile nazar ve haset için 186
Kem gözlere, nazar ve hasete karşı 187
hasat ve nazar için 189
Nazar için 191
Malın korunması için 192-193
Nazar ve haset için 194-195
Genel korunma 196-199
Korunma ve şifa için 198-204-205-210-212
Korunmak için 200-201-203
Her türlü koruma ve genel şifa için 202
Her türlü şifa için 206
Genel korunma ve şifa için 207-208
Korku ve Korunmak için 209
Genel şifa için 211-213
Kuvvet ve genel şifa için 214
Korunma için 215-219-225-226-227
Cinlere karşı korunma 216
Cin musallat olanlara 218
Genel hacet için 219
Öğrenmeyi kolaylaştırmak ve zekayı açmak için 229
Tembellik ve isteksizlik halleri için 221
Unutkanlık için 222
Unutmak, ezberlemeyi artırma ve hikmet için 223
Yorgunluk ve bitkinliği gidermek için 224
Cin, peri ve şeytandan korunmak için 228
Genel olarak korunmak için 229
Zina ve fuhuş için 239
Zina ve fuhuştan men etmek için 231
Zinayı engellemek için 232
Tenzih, koruma, hacet ve şifa için 233
Her türlü hacet ve işte kullanmak için 234
Hacet için 235-236-237-238
13'lüvefk (Hacet için) 239
19'luvefk( Kahriye için) 240
17'li vefk (Şifa için) 241
15'li vefk (Muhabbet için) 242
Kahretmek için 243
Hikmetli bir tablo 244
Rızk için 245
Rızk celbi için 246
Geçim sıkıntısı ve rızk celbi için 247
Yağmur yağması için 249
Sıkıntı için 251SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Kuvvetli bir rızk celbi 252
Hiddetin yok edilmesi için 253
Başarılı olmak için : 254
Hafızanın kuvvetlenmesi için 255
Zinadan men etmek için 256
Erkekliği tamaman bağlamak için 256
İki kişiyi birbirinden ayırmak için 256
Bir kişiyi kendinden uzaklaştırmak için 257
Kişinin dilini sana karşı bağlamak için 257
Muhabbet için 258
Celb veya muhabbet için 259
Kısmet açmak için 260
Celbi muhabbet için 261
Celb için azametli bir kaide 262
Muhabbet için 263-276-278-281
Celb için 264-282-285-286-288
Celbi muhabbet için 265-266-267-269-279-271-272-275-279-283-287-289-291-292SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Sevgi ve muhabbet için 269
Celb, muhabbet ve şirinlik için 273
Şirinlik ve izdivaç için 274
Bir kızın kısmetinin açılması için 277
Muhabbet veya şirihlik için 280
Kızların kolay talibi olması için 284
Dilbağı için 290
Köpeklerin saldırısından korunmak için 294-296
Bir yerden karıncaları uzaklaştırmak için 297
Ev haşarelerinden korunmak için 298
Sivri sineklerin uzaklaşması için 299
Hırsızlığa mani olmak için 300
içki ve kumarı bıraktırma için 301
kötü huy ve alışkanlıklara mani olmak için 303
Unutkanlık, hafıza zayıflığı ile bunaklık halleri için 303
Eşini kendine çevirmek için 304
her yönüyle bağlama 306
Baş dönmesi ve sersemlik halleri için 308
Ateşli hastalar için 309
Nefes darlığı için 310
Felç için 311
Sancılar için 312
Bilumum göğüs hastalıkları için 313
kaşıntı için 314-315-316-317
Çıbanlar ve azmış yaralar için 318
Vücuttaki cilt lekeleri için 319
Basur için 320-322-323
Mafsal ağrıları için 321
Midesinde solucan olanlar için 324
Mide ağrısı için 325-326-327
Çocuğu olmayanlar için 328
Evladın ana-babasına yumuşak ve hayırlı davranması için 330
Noksanlıklardan arınmak ve hoş görünmek için 331
Şirinlik için 332
Boğum sancısı ve kolay doğum için 334
ihtilam olmamak için 335
Altını ıslatan çocuklar için 336
Bel soğukluğu için 337
Hayz hali için 338
Erkeğin kalbini celb etmek için 339
Erkeğin kalbini celb etmek için 340
Erkekliği arttırmak için 341
Kadının kocası hakkında dedikodu yapmasını engellemek için 342
Bağlama için 343
Sidiğini yapamayanlar için 344
Sihire karşı 345
İptali sihir 346
Büyü bozmak ve iptali sihir için 347
İptali sihir ve cine karşı 348
İptali sihir ve sara için 349
ALTINCI CİLD
Kenzü'z Zeheb'ten seçmeler 352
Kalpteki sevgi ateşi 353
Alış-verişlerde sevgi ve muhabbet 358
Riyazat 365SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Ebced hesabının oluşumu ve tarifi 380
Dört Ebced hesabı 382
Ebced'de kullanılan çeviri yazı çizelgesi 383
Ebced'in düzeni ve tarifi ebced sözcükleri 383
Ebced sözcükleri 383
Bizde okunuşu 384
Ebced harfleri 384
Arapçanın başka alfabe düzenleri harflere göre 385
Seslere göre 385
Biçim benzerliği ses fizyolojisi 386
Ebced'de ilke 386
Ebced düzeni için bilginlerin açıklamaları 386
Altı Şah 387
Altı Şeytan 387
Haftanın günleri 387
Bilginlerin örneklerle gösterdikleri nedenlerin bilimsel değeri belge kimliği 387SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Kanıt yetersizliği 387
Ebced düzeni alfabenin kökeni tanımı;
Ebced ve eski alfabeler 387
Arapçanın altı harfi 388
Ebced'in gerçek kökeni 388
Ebced'in harf niteliği 388
Ebced hesabı ve tanımlanması 389
Küçük ebced hesabı 389
Ebced hesabında sayıların tablosu 390
Harf ve Rakam 390
Başka ebced hesapları 390
Ebced-i kebir-büyük ebced hesabı 391
En büyük ebced hesabı 391
Ebced-i sağir-en küçük ebced hesabı 391
Bu hesaplarda sayılar 392
Ebced'in kullanıldığı yerler 394
1.Günlük ihtiyaçlarda 394
2.Kitap sayfalarında 394
3.Yazı bölümlerinde 395
4.Matematik ve fizikte 395
5.Sözcük olarak 395SİTE: www.kitaptakipcileri.com
6.Büyü ve muskalarda 395
Ebced harfi ile tarih düşürme örneği tanımlaması 397
Deyimleri 397
Örnekler 397
En büyük Ebced hesabı (Cümlei- ekber) 398
Büyük Ebced hesabı (Cümle-i kebir) 398
Asıl olan temel ebced (Cümle-i sağir) 399
En küçük ebced hesabı (Cümle-i asgar) 399
Tıp kalemleri Şifa için 400-401
Tabii tılsım kalemleri 402
Yahudi İbranice tılsım 403
Tılsım kalemlerinden örnekler 404
Şifa için tıp kalemleri 406
Cunnetil Esma'nın tılsımları 19 sayısı tılsımı 407
İbranice sayılar 414SİTE: www.kitaptakipcileri.com
Ulvi müekkillerin isimleri 416
Burçların şerhki 417
Esmaül Hüsna'nın üç yönden değerleri 418
Harflerin tabiata göre vefki şerifleri 419
Harflerin tabiatındaki unsurlara göre ayrılmış vefki şerifleri 420
Hurufu Mukattaa harflerinin toplamı 421
Şerefli ve mübarek harfler 421
Zulmet harflerinin toplamı 422
Gezegenlerin tılsımları 422
Esmaül Hüsna'nın vefki şerifleri (Müselles) 423
Esmaül Hüsna'nın Murabbavefkleri 445
Murabba vefklerinden dört unsur 464
Murabba vefklerinden hazır tabloları 464
Murabba vefklerinin yapılış usulleri 465
Kur'an'ın ayet isimlerinin müselles vefkleri 466
Hurufu mukattaa harflerinin vefkleri 470
Burç tılsım kalemleri 472
Su unsurlu tabiî kalem 473
Hava unsurlu tabiî kalem 474
Ateş unsurlu tabiî kalem 475
Tabiî tılsım kalemleri ve unsurlara göre ayrımı 476
Azametli bir düzen 477
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş Google Favorilere Ekle Yahoo! Favorilere Ekle Pinterest'de Paylaş
Kapat
IdeaSoft® | IdeaSoft Akıllı E-ticaret Yazılımları ile hazırlanmıştır.